Początkiem kwietnia  2017  powstało  Niepubliczne Przedszkole  dla dzieci zdrowych oraz dzieci z dysfunkcjami. Celem Przedszkola jest połączenie działań dydaktyczno – wychowawczych oraz terapeutycznych.

Przedszkole realizuje program wychowania  zgodny z podstawą programową  MEN. Celem pracy w naszym przedszkolu jest wychowanie bardzo młodego człowieka,   poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Do przedszkola przyjmujemy  dzieci w wieku 2,5 - 6 lat. Pracujemy z dziećmi tak,  aby rozwijać  indywidualne  cechy osobowości, pomagamy w zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności i chęci współdziałania. Wspieramy dziecięcą samodzielność. Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnych działań  wzmacnia wiarę we własne możliwości. 

Przedszkole kieruje się dostosowaniem pracy do specyficznych potrzeb dziecka. Ważną zaletą przedszkola  są  nieliczne grupy. Każdą z grup przedszkolnych opiekują  się  dwie nauczycielki z odpowiednio dostosowanymi do potrzeb dzieci kwalifikacjami.

Poza  zajęciami  dydaktycznymi, artystycznymi oraz ogólnorozwojowymi, jakie odbywają się w  naszym przedszkolu, dzieci mają spotkania ze specjalistami:

  • Psychologiem
  • Oligofrenopedagogiem
  • Logopedą
  • Specjalistą wczesnego wspomagania
  • Terapeutą SI
  • oraz innymi specjalistami, wg potrzeb dzieci

Przedszkole „JONATAN” wyzwala w dziecku odwagę w myśleniu i działaniu, niezależność, otwiera umysł na poznawanie świata, sprzyja  współdziałaniu z innymi, rozwija kreatywność, świadomość siebie oraz przekonanie o swojej wartości. Liczymy  na współpracę rodziców z nauczycielami, która  pozwoli pokonać wszelkie ewentualne problemy społeczne dziecka w przedszkolu.